ДБФП № BG16RFOP002-2.073-7753-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“

2020-08-11

Изпълнението на настоящия проект по схема BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“ доведе до осигуряването на оперативен капитал за Кандидата за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Резултатите от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на Кандидата за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Безвъзмездната финансова помощ по проекта бе използвана за покриване на оперативни разходи на Кандидата, подробно разписани във финансовия отчет.

Коментари